Hương Toàn (Hương Trà): Tiếp tục chấn chỉnh những vấn đề tồn tại

Lập bãi khai thác cát, sạn trái phép; lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh buôn bán; đồng thời tổ chức lô đề, gây mất an ninh trật tự và mỹ quan đô thị trong khu vực.