Trang bị kiến thức về công tác an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu nạn

Một số khuyến cáo được nhấn mạnh như: Không đưa tàu hành trình cắt qua mũi hướng đi của tàu lớn trong luồng hẹp; khi hoạt động trên biển cần bố trí cảnh giới 24/24 giờ, có treo tín hiệu phù hợp...