Biên giới - biển đảo Thông tin về biển đảo

Tôn trọng luật pháp quốc tế trong giải quyết tranh chấp

Quan hệ quốc tế giữa các nước là bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt nước lớn, nhỏ, không phân biệt chế độ chính trị.