Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Sửa đổi, bổ sung một số qui định hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.