Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Đa dạng nguồn lực giúp người nghèo

Hỗ trợ hộ nghèo mượn vốn sản xuất, đa dạng hình thức vận động Quỹ “Vì người nghèo”… là những nỗ lực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Phú Lộc nhằm huy động các nguồn lực giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.