An sinh xã hội góp phần giảm nghèo bền vững

Tỷ lệ hộ nghèo hiện giảm còn 2,58%, thấp so với mặt bằng chung toàn tỉnh là một bước đột phá của TX. Hương Thủy những năm qua.