Kết hợp bậc phổ thông và đại học trong giáo dục hướng nghiệp

Trong khi các trường phổ thông gặp khó trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp (GDHN) thì các trường đại học (ĐH) lại thừa khả năng, nguồn lực để đáp ứng.