Giáo dục Khuyến học

Khuyến học bằng khuyến đọc

Chia sẻ sách đầu buổi học là một phong trào được ngành giáo dục và đào tạo huyện Phú Lộc phát động và đã tạo được nhiều dấu ấn tốt.