Giáo dục Tuyển sinh

Siết chặt công tác quản lý học sinh du học

240 học sinh du học trong năm 2019 cho thấy xu hướng học tập ở nước ngoài có chuyển biến tích cực, đa dạng hóa ngành nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...