Bền vững trong xây dựng nông thôn mới - Bài 1: Hậu nông thôn mới

Khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), các địa phương đang hướng tới xây dựng NTM nâng cao và kiểu mẫu, với những cách làm hay...