Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Chân Mây- Lăng Cô

Việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Chân Mây- Lăng Cô là vấn đề cần thiết hiện nay.