Thành phố thông minh - giải pháp để ASEAN đối phó với biến đổi khí hậu

Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB), dân số sẽ ngày càng tập trung nhiều ở đô thị và khoảng 90 triệu người sẽ chuyển đến các thành phố trong khu vực ASEAN.